TỔ QUỐC THÂN YÊU


Co To quoc Co Viet Nam Vietnam Flag

Thời gian là vàng ngọc

Nghe nhạc

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Tài nguyên dạy học

  Danh ngôn song ngữ Anh - Việt

  CÂU LẠC BỘ VIOLET

  BẤO MỚI

  Tiết 114+ 115 Cách làm bài văn nghị luận vê một vấn đề tư tưởng, đạo lí

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Lê Bảy
  Người gửi: Lê Văn Bẩy (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:47' 24-02-2014
  Dung lượng: 245.5 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  Đề 1: Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn " Đẽo cày giữa đường".
  Đề 2: Đạo lí " Uống nước nhớ nguồn."
  Đề 3; Bàn về tranh giành và nhường nhịn.
  Đề 4: Đức tính khiêm nhường.
  Đề 5: Có chí thì nên.
  Đề 6: Đức tính trung thực.
  Đề 7: Tính tự học.
  Đề 8: Hút thuốc lá có hại.
  Đề 9: Lòng biết ơn thầy cô giáo.
  Đề 10: Suy nghĩ từ câu ca dao: " Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra."
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a. Điểm giống:
  - Các đề đều yêu cầu nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  Đề 1: Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn " Đẽo cày giữa đường".
  Đề 2: Đạo lí " Uống nước nhớ nguồn."
  Đề 3: Bàn về tranh giành và nhường nhịn.
  Đề 4: Đức tính khiêm nhường.
  Đề 5: Có chí thì nên.
  Đề 6: Đức tính trung thực.
  Đề 7: Tính tự học.
  Đề 8: Hút thuốc lá có hại.
  Đề 9: Lòng biết ơn thầy cô giáo.
  Đề 10: Suy nghĩ từ câu ca dao: " Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra."
  a. Điểm giống:
  -Các đề đều yêu cầu nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a. Điểm giống:
  - Các đề đều yêu cầu nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  b. Khác nhau:
  - Dạng đề kèm mệnh lệnh: 1,3,10.
  - Dạng đề không kèm mệnh lệnh: 2,4,5,6,7, 8, 9.
  Đề bài tương tự:
  a. Đề kèm mệnh lệnh:
  - Bàn về chữ hiếu.
  - Suy nghĩ về câu: " Có công mài sắt, có ngày nên kim".
  - Bàn về vấn đề: Tôn sư trọng đạo.
  b. Đề không kèm mệnh lệnh:
  - Nước chảy đá mòn.
  - Lòng nhân ái.
  - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
  - Cây xanh thì lá cũng xanh
  Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.
  1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
  * Đe : Suy nghĩ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
  a. Tìm hiểu đề.
  - Kiểu bài: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.
  - ND: Suy nghĩ về câu tục Ngữ: Phân tích, cảm nhận , bài học rút ra từ câu tục ngữ.
  - Yêu cầu: Sự dụng hiểu biết về tục ngữ và vốn sống trong thực tế .
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.
  1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
  * Đe : Suy nghĩ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
  a. Tìm hiểu đề.
  b. Tìm ý:
  - Nghĩa đen:
  * Nước là sự vật tự nhiên, thể lỏng, mền, mát, cơ động, linh hoạt trong mọi địa hình; có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống.
  * Nguồn là nơi bắt đầu của một dòng nước chảy.
  - Nghĩa bóng:
  * Nước: những thành quả mà con người được hưởng thụ bao gồm: các giá trị vật chất ( cơm ăn, áo mặc .); các giá trị tinh thần ( văn nghệ, lễ, tết, tham quan .)
  * Nguồn: Tổ tiên, tiền nhân, tiền bối, những người có tên và không tên đã có công tạo dựng đất nước, làng xã, dòng họ bằng mồ hôi lao động và xương máu chiến đấu.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.
  1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
  * Đe : Suy nghĩ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
  a. Tìm hiểu đề.
  b. Tìm ý:
  ? Nội dung câu tục ngữ thể hiện bài học đạo lý gì?
  - Baøi hoïc ñaïo lyù: Nhöõng ngöôøi hoâm nay ñöôïc höôûng thaønh quaû (vaät chaát vaø tinh thaàn) phaûi bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ laøm ra noù trong lòch söû laâu daøi cuûa daân toäc vaø nhaân loaïi. Nhôù nguoàn laø taâm vaø traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi:
  * Nhôù nguoàn laø phaûi bieát traân troïng, giöõ gìn, baûo veä, phaùt huy nhöõng thaønh quaû ñaõ coù.
  * Nhôù nguoàn laø ñoàng thôøi vôùi höôûng thuï phaûi coù traùch nhieäm noã löïc tieáp tuïc saùng taïo ra nhöõng giaù trò vaät chaát vaø tinh thaàn.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.
  1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
  * Đe : Suy nghĩ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
  a. Tìm hiểu đề.
  b. Tìm ý:
  - Baøi hoïc ñaïo lyù: Nhöõng ngöôøi hoâm nay ñöôïc höôûng thaønh quaû (vaät chaát vaø tinh thaàn) phaûi bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ laøm ra noù trong lòch söû laâu daøi cuûa daân toäc vaø nhaân loaïi. Nhôù nguoàn laø taâm vaø traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi:
  * Nhôù nguoàn laø phaûi bieát traân troïng, giöõ gìn, baûo veä, phaùt huy nhöõng thaønh quaû ñaõ coù.
  * Nhôù nguoàn laø ñoàng thôøi vôùi höôûng thuï phaûi coù traùch nhieäm noã löïc tieáp tuïc saùng taïo ra nhöõng giaù trò vaät chaát vaø tinh thaàn.
  -YÙ nghóa: Laø moät trong nhöõng nhaân toá taïo neân söùc maïnh tinh thaàn cuûa daân toäc. Laø moät trong nhöõng nguyeân taéc ñoái nhaân xöû theá mang veû ñeïp vaên hoùa cuûa daân toäc.
  ? Ngày nay đạo lý ấy có ý nghĩa như thế nào?

  .  a. Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b. Lập dàn bài.

  Tiết 115: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  1. Mở bài:
  - Giới thiệu câu tục ngữ.
  - Nêu tư tưởng chung của câu tục ngữ.
  2. Thân bài:
  a. Giải thích câu tục ngữ:
  - Nghĩa đen.
  - Nghĩa bóng.
  b.Nhận định đánh giá:
  - Câu tục ngữ nêu đạo lý làm người.
  - Câu tục ngữ khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
  - Câu tục ngữ khẳng định một nguyên tắc đối nhân xử thế.
  - Câu tục ngữ nhắc nhở trách nhiệm của mọi người đối với dân tộc.
  c. Kết bài:
  Câu tục ngữ thể hiện một trong những vẻ đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a. Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b. Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  - Mở bài:
  Mở bài:
  1.Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có nhiều câu tục ngữ sâu sắc thể hiện truyền thống đạo lý của người Việt. Một trong những câu đó là câu: "Uống nước nhớ nguồn". Câu tục ngữ này nói lên lòng biết ơn với những ai đã làm nên thành quả cho con người hưởng thụ.
  =>Đi từ chung đến riêng.
  2. Đất nước Việt Nam có nhiều đền chùa và lễ hội. Một trong những đối tượng thờ cúng, suy tôn trong đó là các anh hùng, các vị tổ tiên có công với dân, với làng, với nước. Truyền thống đó được phản ánh vào một câu tục ngữ rất hay và cô đọng: " Uống nướcnhớ nguồn"
  =>Đi từ thực tế đến đạo lý.
  + Đi từ chung đến riêng
  + Đi từ thực tế đến đạo lý
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  -Mở bài:
  + Đi từ chung đến riêng
  + Đi từ thực tế đến đạo lý
  - Mở bài trực tiếp:
  Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: "Uống nước nhớ nguồn". Truyền thống đạo lý đó có ý nghĩa như thế nào chúng ta cùng đi tìm hiểu.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  -Mở bài:
  + Đi từ chung đến riêng
  + Đi từ thực tế đến đạo lý
  - Mở bài bằng cách dẫn câu tục ngữ có nội dung tương tự:
  Tục ngữ có câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
  "Uống nước sông nhớ mạch suối".
  Truyền thống đạo lý tốt đẹp ấy còn thể hiện qua câu tục ngữ: "Uống nước nhớ nguồn".Ngày nay câu tục ngữ này còn có ý nghĩa ra sao chúng ta cùng tìm hiểu.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  -Mở bài:
  + Đi từ chung đến riêng
  + Đi từ thực tế đến đạo lý
  - Mở bài bằng cách đưa ra những câu có nội dung trái ngược:
  Trong cuộc sống, bên cạnh những người tốt còn có không ít kẻ vô ơn mà nhân dân ta đã khái quát thành những câu tục ngữ, thành ngữ như: "Khỏi vòng cong đuôi" , " Có mới nới cũ" , "Qua cầu rút ván".Để khuyên răn con người sống có đạo lý, ông cha ta có câu: " Uống nước nhớ nguồn". Câu tục ngữ này đã thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý của người Việt.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II. Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  -Mở bài:
  + Đi từ chung đến riêng
  + Đi từ thực tế đến đạo lý
  -Thân bài:
  Dùng các phép lập luận: chứng minh, giải thích, phân tích.
  -Kết bài:
  Kết bài
  1.Câu tục ngữ đã nhắc nhở mọi người ghi nhớ một đạo lý của dân tộc, đạo lý của người được hưởng thụ. Hãy sống và làm việc theo truyền thống tốt đẹp đó.
  => Kết bài đi từ nhận thức đến hành động.

  2. Câu tục ngữ ngắn gọn mà hàm ý sâu xa, nói về nghĩa vụ của những ai đang hưởng thụ các thành quả.
  => Kết bài có tính chất tổng kết.

  3. Câu tục ngữ đã nêu lên truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt. Đọc và hiểu câu tục ngữ, em thấy mình cần biết ơn, gìn giữ, bảo vệ thành quả đã có đồng thời phải học tập thật tốt để sau này cống hiến những thành quả mới, có như thế xã hội mới ngày càng tốt đẹp.
  =>Kết bài có tính chất tổng kết, liên hệ:  + Đi từ nhận thức đến hành động.
  +Kết bài có tính chất tổng kết.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a. Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b. Lập dàn bài.
  c. Viết bài.
  -Mở bài:
  +Đi từ chung đến riêng.
  + Đi từ thực tế đến đạo lý.
  -Thân bài:
  Dùng các phép lập luận: chứng minh, giải thích, phân tích.
  -Kết bài:
  + Đi từ nhận thức đến hành động.
  +Kết bài có tính chất tổng kết.
  d. Đọc lại bài viết và sửa chữa.

  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II .Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  d. Đọc lại bài viết và sửa chữa.
  III. Luyện tập.


  Đề bài: Tinh thần tự học.
  - Tìm hiểu đề:
  + Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  +Đề thuộc dạng mở, không có mệnh lệnh.
  - Tìm ý:
  + Thế nào là học? Thế nào là tự học?
  + Tự học có ý nghĩa như thế nào?
  + Cần có timh thần tự học ra sao?
  + Thực tế còn hiện tượng học sinh thiếu tinh thần tự học không? Biểu hiện?
  + Em biết những tấm gương tự học nào?

  Tiết 115: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  d. Đọc lại bài viết và sửa chữa
  A.Mở bài: Giới thiệu về vấn đề: tinh thần tự học và tư tưởng chung của nó.
  B.Thân bài:
  1. Giảit thích thế nào là học và tự học.
  2. ý nghĩa của tinh thần tự học:
  - Tự học giúp ta chủ động suy nghĩ.
  - Tự học giúp tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau.
  - Tự học giúp ta chủ động ghi nhớ lý thuyết, chủ động thực hành, tìm ra phương pháp học phù hợp.
  3. Cần có tinh thần tự học như thế nào?
  - Chủ động học tập mọi lúc mọi nơi.
  4. Nêu một số tấm gương về tinh thần tự học: Bác Hồ và một số nhà khoa học khác.
  5. Phê phán thái độ ỷ nại, thiếu tự lập trong học tập của một số học sinh hiện nay.
  - Phụ thuộc vào bài giảng, sách tham khảo. thiếu sáng tạo.
  - Hậu quả: Học nhanh quên, lý thuyết suông, kiến thức rỗng.
  C. Kết bài: -Khẳng định ý nghĩa của tinh thần tự học.
  - ý nghĩa của vấn đề tư tưởng này đối với ngày nay.
  III. Luyện tập.
  Đề bài: Tinh thần tự học.
  - Tìm hiểu đề
  - Tìm ý
  - Lập dàn ý

  . Viết bài
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  d. Đọc lại bài viết và sửa chữa
  III. Luyện tập.
  Đề bài: Tinh thần tự học.
  - Tìm hiểu đề
  - Tìm ý
  - Lập dàn ý

  . Viết bài
  Mở bài:
  1.Vốn tri thức của nhân loại là vô cùng rộng lớn, để có tri thức con người phải học. Tự học là phương pháp học không mới nhưng lại rất hiệu quả.

  2. Tục ngữ có câu: " Không thầy đố mày làm nên". Nhưng thực tế cũng cho tháy tự học rất quan trọng.Tự học là yếu tố quan trọng giúp ta thành công trong học tập.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý.
  I.Bài học.
  1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  2.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  d. Đọc lại bài viết và sửa chữa
  II. Luyện tập.
  Đề bài: Tinh thần tự học.
  - Tìm hiểu đề
  - Tìm ý
  - Lập dàn ý

  . Viết bài
  Kết bài:
  1. Tự học là phương pháp học thông minh, là con đường dẫn ta đến thành công.

  2. Trong học tập, tự học là cách học hiệu quả nhất giúp ta có thể tiến bộ trong học tập. Em thấy mình cần có tinh thần tự học tốt hơn nữa để đạt được thành tích cao nhất trong năm học cuối cấp này.


  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  d. Đọc lại bài viết và sửa chữa
  III. Luyện tập.
  Đề bài: Tinh thần tự học.
  - Tìm hiểu đề
  - Tìm ý
  - Lập dàn ý
  -Viết bài

  Bài tập về nhà:
  Viết các đoạn văn phần thân
  bài cho đề bài: Tinh thần tự học.
  Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý
  I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  II.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  a.Tìm hiểu đề và tìm ý.
  b.Lập dàn bài.
  c.Viết bài.
  d. Đọc lại bài viết và sửa chữa
  III. Luyện tập.
  Đề bài: Tinh thần tự học.


  Bài tập về nhà:
  Viết các đoạn văn phần thân
  bài cho đề bài: Tinh thần tự học.
  chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe!
  chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi!
  Giáo viên: Trần Thanh Nga
   
  Gửi ý kiến

  Chúng ta cùng cười nhé !